Thursday, August 25, 2011

Hadis 40 Imam Nawawi - Hadis 31 - Zuhud


 

Hadis 31

Daripada Abi al-Abbas Sahl bin Sa’ad al-Sa’idi r.a berkata, bahawa seseorang datang kepada Nabi SAW seraya berkata:

Maksudnya: “Wahai Rasulullah, tunjukkanlah saya suatu pekerjaan yang jika dikerjakan nescaya saya dicintai Allah dan dicintai umat manusia.’ Rasulullah SAW bersabda: ‘Zuhudlah engkau akan dunia, nescaya Allah akan menyintaimu, dan zuhudlah engkau akan apa yang ada pada manusia, nescaya mereka mencintaimu.”

(Riwayat Ibn Majah no. 4102 dan al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah)

Hadith 31

On the authority of Abu al-'Abbas Sahl bin Sa'd al-Sa'idi, radiyallahu 'anhu, who said:

A man came to the Prophet, sallallahu 'alayhi wasallam, and said: "O Messenger of Allah, direct me to an act which if I do it, [will cause] Allah to love me and people to love me." He, sallallahu 'alayhi wasallam, answered: "Be indifferent to the world and Allah will love you; be indifferent to what people possess and they will love you."

[A fine hadith related by Ibn Majah and others with good chains of authorities]


Pengajaran Hadis:

(1) Hadis ini menerangkan suatu sifat penting yang harus ada pada diri setiap mukmin iaitu sifat zuhud.


(2) Dari segi bahasa zuhud/zahid ialah berpaling daripada sesuatu atau tidak mengkehendaki kepada sesuatu kerana tiada mutu atau nilainya.

(3) Dari segi syarak zuhud/zahid ialah mengambil sekadar yang perlu daripada sesuatu yang diyakini halalnya.

(4) Warak pula bererti tidak mahu mengambil atau menggunakan sesuatu yang syubhah (yang kesamaran hukumnya) kerana ditakuti jatuh kepada yang haram.

(5) Zuhud terhadap dunia mempunyai banyak pengertian di kalangan ulama tasauf antaranya ialah membenci, berpaling, meninggalkan dan menjauhkan diri dari kemewahan dunia serta mengosongkan hati dari mengingati perkara dunia.

(6) Zuhud terhadap apa yang dimiliki manusia, bererti menjauhkan diri dari merasa irihati terhadap apa yang dimiliki oleh manusia serta mengosongkan hati dari mengingati harta milik orang. lni bukan bererti membenci sehingga suka agar kesenangan orang lain hilang kerana itu hasad dengki yang amat dilarang.

(7) Zuhud sebenar bukan bererti meninggalkan dunia atau langsung tidak berharta. Zuhud sejati ialah tidak menjadikan dunia dan kemewahan hidup sebagai matlamat hidup, walaupun kekayaannya memenuhi dunia seumpama yang terjadi pada jutawan zaman Rasulullah SAW seperti Abdul Rahman ibn 'Auf, kerana matlamat hidup seorang mukmin ialah Allah dan keredhaanNya, bukan benda-benda selainNya.

(8) Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Orang yang zuhud dariapda segala kesenangan dunia menjadikan hatinya lapang di dunia dan di akhirat. Sedangkan orang yang mencintai dunia hatinya menjadi resah di dunia dan di akhirat.”

(9) Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Sebaik-baik negeri adalah dunia bagi mereka yang berbekal daripadanya untuk akhiratnya hingga reda Tuhannya, dan sejahat-jahat negeri bagi mereka yang menghalangi daripada akhiratnya dan memundurkan dia daripada keredhaan Tuhannya. Dan apabila seorang hamba berkata: ‘Semoga Allah burukkan dunia’, maka berkatalah dunia kepadanya: ‘Allah burukkan dia kerana dialah yang derhakakan kami kepada Tuhannya.”

(10) Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud: “Kemuliaan seseorang ialah berdiri pada waktu malam (untuk solat) dan kehormatanya ialah terkaya (tidak bergantung) daripada manusia.”


(11) Saidina Ali k.w.h berkata: “Dunia ini adalah negeri benar bagi orang yang benar padanya, negeri balasan bagi orang yang memahaminya dan negeri kekayaan bagi orang yang menyediakan bekalan-bekalan dariapadanya.”
(Riwayat Abdul Jabar bin Wahab)
Hadis 40 Imam Nawawi - Hadis 30 - Suruhan dan Larangan

Hadis 30

Daripada Abi Tsa’labah al-Khusyani Jurtsumi bin Nasyirin r.a meriwayatkan daripada Rasulullah SAW, Baginda bersabda :

Maksudnya: “Sesungguhnya Allah SWT telah menetapkan beberapa kewajipan, maka janganlah engkau meinggalkannya. Dan telah menentukan beberapa hudud (batas), maka janganlah engkau melampauinya. Dan telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah melanggarinya. Dan Dia telah diam daripada beberapa perkara sebab rahmat bagimu, bukannya kerana lupa, maka janganlah engkau mempersoalkannya.”

[Riwayat al-Baihaqi no.20217 dalam al-Sunan al-Kubra dan Abu Nu’aim dalam Hilyatul Auliya (9/17)]

Hadith 30


It was narrated on the authority of Abi Tha'labah Al-Khushani Jurthum bin Nashir, radiyallahu 'anhu, that the Messenger of Allah, sallallahu 'alayhi wasallam, said:

"Verily Allah the Almighty has prescribed the obligatory deeds, so do not neglect them; He has set certain limits, so do not go beyond them; He has forbidden certain things, so do not indulge in them; and He has said nothing about certain things, as an act of mercy to you, not out of forgetfulness, so do not go enquiring into these."

[Related by Al-Daraqutni and others - Al-Nawawi said this is a hasan (fine) hadith]Pengajaran hadis:

(1) Setiap mukmin dituntut supaya mematuhi hukum Allah SWT sama ada berbentuk suruhan fardhu mahupun larangan haram. Hadis tersebut mengingatkan setiap mukmin agar memelihara dengan baik segala amalan fardhu yang Allah SWT fardhukan, jangan sampai dipersiakan atau dihilangkan begitu sahaja. Hukum yang dihadkan Allah janganlah dilampaui daripada ketentuan-Nya.

(2) Demikian pula Allah menentukan beberapa batasan dan beberapa perkara haram, maka setiap mukmin dituntut agar benar-benar menjaga sempadan halal haram ini, jangan sampai dia mencabuli perkara haram apatah lagi kalau sampai menghalalkan perkara haram.

(3) Di samping itu, Allah SWT mendiamkan beberapa perkara iaitu tidak menyatakan halal haramnya secara jelas, maka janganlah kita menyusahkan diri mencari hukumnya. Allah berbuat demikian bukan kerana lupa, bahkan sebagai rahmat buat umat manusia demi memberi kemudahan bagi manusia.Hukum perkara yang ditinggalkan hukum halal haramnya adalah harus, iaitu boleh dilakukan.

(4) Allah berfirman yang bermaksud: “Wahai orang yang beriman, janganlah kamu menanyakan kepada Nabimu hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, nescaya menyusahkanmu.”           (Surah al-Baqarah 2:101)Sunday, August 21, 2011

Hadis 40 Imam Nawawi - Hadis 29 - Menjaga Lidah


Hadis 29 

Daripada Mu'az bin Jabal r.a berkata bahawa beliau bertanya Rasululullah SAW


"Wahai Rasulullullah, beritahulah kepadaku tentang suatu amal yang dapat memasukkanku ke dalam syurga dan menjauhkanku daripada neraka. 


Nabi SAW menjawab:


"Engkau bertanya tentang pekara yang besar namun sesungguhnya ia adalah mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah SWT. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan-Nya dengan sesuatu pun, kerjakanlah solat, keluarkanlah zakat, berpuasalah pada bulan Ramadhan dan kerjakanlah ibadah Haji ke Baitullah."


Kemudian baginda bersabda “Inginkah engkau kuberi petunjuk akan pintu-pintu kebaikan?”


Puasa itu adalah sebagai perisai, sedekah adalah amal yang menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api, dan solatnya seseorang di tengah malam. Kemudian Baginda membaca ayat pada surah Al sajadah, ayat 16-17:


“Mereka merenggangkan diri daripada tempat tidur (sedikit sangat tidur, kerna mengerjakan solat tahajuj dan amal2 soleh) mereka sentiasa berdoa kepada Tuhan mereka dengan perasaan takut ( akan murka-Nya) serta dengan perasaan ingin memperolehi lagi ( keredhaan-Nya) dan mereka selalu menderma sebahagian daripada apa yang kami beri kepada mereka. Maka tidak ada seorang pun yang mengetahui satu persatu persediaan yang telah dirahsiakan untuk mereka (daripada segala jenis nikmat) yang amat indah dipandang dan mengembirakan, sebagai balasan bagi amal-amal  soleh yang mereka telah kerjakan.”


Kemudian baginda bersabda


 “Mahukah engkau kuberitahu tentang pokok amal, tiang dan puncaknya?” Saya menjawab  “Mahu wahai Rasulullah!” Rasulullah SAW bersabda “Pokok amal adalah Islam, tiangnya adalah solat, dan puncaknya adalah jihad.” Kemudian baginda bersabda: “Mahukah engkau kuberitahu tentang kunci daripada semua perkara itu?” Saya menjawab “Mahu wahai Rasulullah”


Baginda lalu memegang lidahnya dan bersabda “Jagalah ini!” Saya berkata “Wahai Nabi Allah, adakah kita dihisab atas apa yang kita katakan?” Baginda bersabda: “Semoga ibumu kehilanganmu! (ungkapan hairan). Tidak ada yang menjerumuskan orang ke dalam neraka melainkan hasil daripada ucapannya (yang berbentuk maksiat)?”


(Hadis riwayat Ahmad no 22016 dan al Tirmizi no 2619)

 
From Mu'adh bin Jabal, radiyallahu 'anhu, who said: I said:

"O Messenger of Allah, tell me of a deed which will take me into Paradise and will keep me away from the Hell-fire." He said: "You have asked me about a great matter, yet it is, indeed, an easy matter for him to whom Allah Almighty makes it easy. (It is ) that you worship Allah without associating anything with Him, that you perform the prayers, that you pay the zakat, that you fast during Ramadan, and that you make the pilgrimage to the House."

Then he said: "Shall I not guide you to the gates of goodness? Fasting is a shield; charity extinguishes sin as water extinguishes fire; and a man's prayer in the middle of the night." Then he recited: "Who forsake their beds to cry unto their Lord in fear and hope, and spend of that We have bestowed on them. No soul knoweth what is kept hid for them of joy, as a reward for what they used to do". [Qu'ran, Surah al-Sajdah (32): Ayah 16-17]

Then he said: "Shall I not also tell you of the peak of the matter, its pillar, and its topmost part?" I said: "Yes, O Messenger of Allah." He said: "The peak of the matter is Islam (submission to Allah), the pillar is prayer; and its topmost part is jihad." Then he said: "And shall I not tell you of the controlling of all that ?" I said:" Yes, O Messenger of Allah". So he took hold of his tongue and said: "Restrain this." I said: "O Prophet of Allah, will we be held accountable for what we say?" He said: "May your mother be bereft of you! Is there anything that topples people on their faces (or he said, on their noses) into the Hell-fire other than the jests of their tongues?"


[Related by Al-Tirmidhi, who said it was a fine and sound hadith]


Pengajaran hadis:


(1) Berdasarkan hadis ini, amalan yang boleh memasukkan seseorang hamba ke dalam syurga ialah menunaikan rukun-rukun lslam, iaitu benar-benar beriman kepada Allah tanpa syirik dan beriman kepada Rasulullah SAW, sembahyang, zakat, puasa Ramadhan dan ibadat haji.


(2) Pintu-pintu kebajikan pula sangat banyak, antaranya yang disebut dalam hadis ini ialah berpuasa kerana ia adalah perisai yang melawan hawa nafsu bagi seorang mukmin. Selain itu ialah sedekah yang ikhlas kerana Allah kerana ia dapat memadamkan dosa seumpama air memadamkan api. Pintu kebajikan seterusnya ialah sembahyang di waktu tengah malam.


(3) lbadat pada waktu tengah malam sangat afdhal dan amat dituntut ke atas setiap individu muslim. la dapat menguatkan keimanan, keyakinan dan ketaqwaan kepada Allah. la dapat memberikan sinar air muka yang bercahaya bagi orang yang melakukannya. Allah SWT telah memuji orang yang suka beribadat pada waktu tengah malam dalam banyak ayat termasuk ayat yang dipetik dalam hadis ini.


(4) Tunggak segala perkara ialah lslam, tiangnya ialah sembahyang dan kemuncaknya ialah jihad. Seorang mukmin sejati mesti melaksanakan tuntutan-tuntutan ini dengan baik walau apapun cabaran dan rintangan.


(5) Kunci segala perkara pula ialah menjaga lidah. Lidah adalah antara anggota badan yang paling banyak terdedah melakukan maksiat. Barangsiapa yang dapat menjaga lidahnya daripada angkara jahat dan maksiat, Baginda Rasulullah SAW menjamin bahawa dia akan dapat masuk syurga. Setiap patah perkataan yang dituturkan oleh lidah akan dipersoalkan Allah SWT. Ramai manusia yang dihumbankan ke neraka akibat celupar lidah.


Blog Archive