Friday, March 04, 2011

Adab Suami Kepada Isteri

Hak , Adab dan Tuntutan Bersama Suami Isteri

Suami isteri, hendaknya saling mewujudkan suasana mawaddah dan rahmah.(Ar-Rum: 21)
Hendaknya saling mempercayai dan memahami sifat –sifat pasangannya.(An-Nisa’: 19 - Al-Hujuraat: 10)
Hendaknya menghiasi dengan pergaulan yang harmoni. (An-Nisa’: 19)
Hendaknya saling menasihati dalam kebaikan.(Muttafaqun Alaih)


Adab Suami Kepada Isteri .

Suami hendaknya menyedari bahawa isteri adalah suatu ujian dalam menjalankan agama. (At-aubah: 24)

Seorang isteri boleh menjadi musuh bagi suami dalam mentaati Allah dan Rasul-Nya. (At-Taghabun: 14)

Hendaknya sentiasa berdoa kepada Allah meminta isteri yang solehah. (AI-Furqan: 74)

Diantara kewajiban suami terhadap isteri, ialah: Membayar mahar, Memberi nafkah (makan, pakaian, tempat tinggal), Menggaulinya dengan baik, Berlaku adil jika beristeri lebih dari satu. (AI-Ghazali)

Jika isteri berbuat ‘Nusyuz’, maka dianjurkan melakukan tindakan berikut ini secara berturutan: (a) Memberi nasihat, (b) Pisah kamar, (c) Memukul dengan pukulan yang tidak menyakitkan. (An-Nisa’: 34) … ‘Nusyuz’ adalah: Kedurhakaan isteri kepada suami dalam hal ketaatan kepada Allah.

Orang mukmin yang paling sempurna imannya ialah, yang paling baik akhlaknya dan paling ramah terhadap isterinya/keluarganya. (Tirmudzi)

Suami jangan kedekut dalam menafkahkan hartanya untuk isteri dan anaknya.(Ath-Thalaq: 7)
Suami dilarang berlaku kasar terhadap isterinya. (Tirmidzi)

Hendaklah jangan selalu mentaati isteri dalam kehidupan rumah tangga. Sebaiknya terkadang menyelisihi mereka. Dalam menyelisihi mereka, ada keberkahan. (Baihaqi, Umar bin Khattab ra., Hasan Bashri)

Suami hendaknya bersabar dalam menghadapi sikap buruk isterinya. (Abu Ya’la)

Suami wajib menggauli isterinya dengan cara yang baik. Dengan penuh kasih sayang, tanpa kasar dan zhalim. (An-Nisa’: 19)

Suami wajib memberi makan isterinya apa yang ia makan, memberinya pakaian, tidak memukul wajahnya, tidak menghinanya, dan tidak berpisah ranjang kecuali dalam rumah sendiri. (Abu Dawud).

Suami wajib untuk memberikan pemahaman, bimbingan agama kepada isterinya, dan menyuruhnya untuk selalu taat kepada Allah dan Rasul-Nya. (AI-Ahzab: 34, At-Tahrim : 6, Muttafaqun Alaih)

Suami wajib mengajarkan isterinya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan wanita (hukum-hukum haidh, istihadhah, dll.). (AI-Ghazali)

Suami wajib berlaku adil dan bijaksana terhadap isteri. (An-Nisa’: 3)

Suami tidak boleh membuka aib isteri kepada orang lain. (Nasa’i)

Apabila isteri tidak mentaati suami (derhaka kepada suami), maka suami wajib mendidiknya dan membawanya kepada ketaatan, walaupun secara paksa. (AI-Ghazali)

Jika suami hendak meninggal dunia, maka dianjurkan berwasiat terlebih dahulu kepada isterinya. (AI-Baqarah: 40)

sumber :
Buku “Petunjuk Sunnah dan Adab Sehari-hari Lengkap” karangan H.A. Abdurrahman Ahmad.

0 comments:

Post a Comment